Valglovutvalgets utredning: NOU 2020: 6 Frie og hemmelige valg — Ny valglov

Valglovutvalget ble nedsatt i juni 2017 for å foreslå ny valglov og vurdere endringer i valgordningen.

Høy tillit til politiske institusjoner er nødvendig for å ha et velfungerende demokrati. At de som velges representerer folkets vilje, og at valget foregår korrekt og på en tillitvekkende måte, er avgjørende for legitimiteten til demokratiet.

Kort om mandatet

Utvalget har sett på alle sider av valggjennomføringen, blant annet forsendelse av forhåndsstemmer, ansvar og roller knyttet til mottak og opptelling av stemmer, og godkjenning av valg.

Utvalget har også vurdert om det er behov for endringer i valgordningen og om endringer i fylkesstrukturen bør få konsekvenser for valgordningen. Personvalgordningen ved stortingsvalg og mulighet til å stryke kandidater ved lokalvalg er en del av dette.

Utvalget har også sett spesielt på klageadgangen ved valg.

Pressemelding

Pressemelding fra valglovutvalget