Høy tillit til politiske institusjoner er nødvendig for å ha et velfungerende demokrati. At de som velges representerer folkets vilje, og at valget foregår korrekt og på en tillitsvekkende måte, er avgjørende for legitimiteten til demokratiet.

Kort om mandatet

Utvalget skal se på alle sider av valggjennomføringen, blant annet forsendelse av forhåndsstemmer, ansvar og roller knyttet til mottak og opptelling av stemmer, og godkjenning av valg.

Utvalget skal også vurdere om det er behov for endringer i valgordningen og om endringer i fylkesstrukturen bør få konsekvenser for valgordningen. Personvalgordningen ved stortingsvalg og mulighet til å stryke kandidater ved lokalvalg vil være en del av dette.

Utvalget skal videre se spesielt på klageadgang ved valg.

Valglovutvalget

Utvalget er bredt sammensatt og består av sentrale forskere og fagpersoner på ulike områder som har betydning for valg og valggjennomføring. Det er også med personer med lang erfaring fra valggjennomføring i kommunene og representanter fra alle partiene på Stortinget.

Utvalget ledes av lagdommer Ørnulf Røhnebæk og består av totalt 18 medlemmer.